Skip to content

Historia

Perustamiskirja

Pöytäkirjanotteita 1950-luvulta

Ensimmäinen pöytäkirja tehty Konneveden res.aliup.ry:n perustavasta kokouksesta Konneveden maamiesseuran talossa huhtikuun 29 p:nä 1956. Saapuvilla olivat vääpeli Paavo Hautanen, res.vääp. Eino Vainio, res,vääp.Eino Puttonen, res. ylikers.Kalle Puttonen, res.kers. Yrjö Liimatainen ja res. alikers. Erkki Harlin.

Kokouksessa päätettiin perustaa yksimielisesti aliupseeriyhdistys Konnevedelle. Hyväksyttiin nimeksi Konneveden reservinaliupseerit r.y ja toimintaalue Konneveden pitäjä. Hyväksyttiin yksimielisesti mallisäännöt yhdistyksen säännöiksi.
Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin res. vääp. Eino Puttonen.
Kokouksessa päätettiin jäsenmaksuksi 150 mk jäseneltä vuodessa.
Päätettiin liittyä jäseneksi Suomen reservinaliupseeriliittoon.
Pöytäkirja tarkastettiin ja havaittiin oikeaksi.
Konnevesi 29.4.1956

Seuraava päytäkirja tehty Konneveden res.aliup.ry:n johtokunnan kokouksesta 29.4.1956.
Yhdistyksen varapuheenjohtajaksi valittiin res.vääp.Eino Vainio, sihteeriksi ja rahastonhoitajaksi res.ylik.Kalle Puttonen. Yhdistys päätettiin rekisteröidä ensitilassa.
Päätettiin ottaa yhteys res.ups.kerhoon suunnistamiskilpailujen järjestämiseksi kerhojen kesken.

Vanha pöytäkirja vihko

ensimmäinen pöytäkirja
Konneveden res.aliup.ry:n vuosi ja johtokunnan kokousten pöytäkirja

Sieppaa historia2
Kuvassa Erkki Harlin (vasemmalla) ja Yrjö Liimatainen

sieppaa historia
Yrjö Liimatainen 1950 luvulla

Pöytäkirjaotteita 1960-luvulta

Pöytäkirja tehty Konneveden res.aliup. ry:n johtokunnan kokouksesta maamiesseuran talossa 10.4.1960. Saapuvilla olivat E. Harlin, Järvinen,A Hämäläinen ja Eino Puttonen.
Edustajaksi piirin kokouksiin valittiin Eino Puttonen, varalle Tarmo Kallio.
Urheilualiupseeriksi valittiin Erkki Harlin ja ampuma-aliupseeriksi Eino Puttonen.
Toimintasuunnitelmaksi kesää varten päätettiin seuraavaa. Ampumakilpailut pienoiskiväärillä ja pistoolilla päätettiin järjestää 24.4.1960 klo 11.00.
Kilpailut pidetään erillisinä pistoolilla ja pienoiskiväärillä. Sarjat A ja B.
Suunnistamiskilpailu annettiin Erkki Harlinin tehtäväksi. Kilpailujohtajakurssille Vierumäelle 16.4.1960 valittiin E. Harlin.
Ampumaradan rakentamiseen päätettiin osallistua yhdessä riistanhoitoyhdistyksen kanssa.

Pöytäkirja tehty Konneveden res.aliups. johtokunnan kokouksessa 31.1.1965. Saapuvilla olivat alik. T. Rantala, alik. H. Häyrinen, vääp. E. Puttonen, alik. K. Kekäläinen, Ylik. R. Kytöjoki, alik. L. Eerikäinen.
Toimintasuunnitelma:
27.5-7.6.1965 järjestetään kotirata ammunnat. Tilataan kuntohiihto- ja kuntomarssi karttoja.
Ampumakilpailut: kevät- ja syyskilpailut sekä osallistutaan piirikilpailuihin.
28.2 Piirin talvimestaruuskilpailuihin Karstulaan valittiin: kers. S. Rossi, kers. E. Harlin ja alik. L. Eerikäinen.
Maaliskuussa talvisodan päättymisen 25- vuotisjuhla.
Huhtikuussa kuntoammunta.
21.-30.5. Keski- Suomen ampujien piirinmestaruus kilpailut. Piirin ampumamestaruus A- kilpailu Jyväskylässä 5-6.5.
5.9. Piirin syysmestaruuskilpailut Korpilahdella.
Lokakuussa Laukaan ajot.

Sieppaa historia viestihiihto
Seppo Rossi valmistautuu viestihiihtoon. Vasemmalla Unto Manerius

Pöytäkirjaotteita 1970-luvulta

 

Pöytäkirja Konneveden res. aliupseerien  johtokunnan kokouksesta 2.2.1970.Paikalla: kers. Rantala, kers. Palomäki, alik. Salakka, alik. Väisänen, alik. Vähäkangas, alik. Hämäläinen.
Johtokunta päätti tilata reserviläinen lehden vapaavuosikerran vapautuville aliupseereille. Lisäksi päätettiin tilata kaikille 1969 res. aliupseereille reserviläinen lehti.
Päätettiin järjestää paperinkeräys. Lehdet tuodaan kansallisosakepankille merkittyyn autotalliin.
Keskusteltiin upseereille ja aliupseereille järjestettävästä kevät-tapahtumasta.
Kokouksen puolesta Kalle Hämäläinen sihteeri.

Toimintasuunnitelma v. 1974
Piirin talvimestaruuskilpailujen järjestäminen yhdessä upseereiden kanssa.
Osallistutaan piirin järjestämiin kilpailuihin.
Ottelut ammunnassa Hankasalmen aliupseereiden ja omia upseereita vastaan.
Kunnianosoitukset sankarihaudoilla. Kerhoillat, kevät-tempaus.

Pöytäkirja Konneveden  res.aliups johtokunnan kokouksesta 18.10. 1977. Ravintola Kytöjoella. Läsnä olivat puh.joht. Juhani Pursiainen, Väinö Korhonen, Seppo Rossi, Simo Kangas ja Timo Rossi.
Päätettiin esittää vuosikokoukselle, että hankitaan oma lippu, ja anotaan kunnalta lahjoituksessa avustusta. Syyskokous pidetään 24.11-77 klo 18.30 alkaen. Kokous päättyi 21.30. Timo Rossi sihteeri.

Pöytäkirja Johtokunnan kokouksesta Ravintola Kytöjoella 16.4.1978. Päätettiin ostaa Siikataimen Oy:lta kirjolohia, jotka myydään aliupseereiden laskuun. Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Konneveden Res. aliup. ry:n kevätkokous 26.4.1979. Läsnä: Seppo Rossi, Väinö Korhonen, Eino Väisänen, Eino Puttonen ja Timo Rossi. Päätettiin tilata 2 kpl.pöytästandaareja liitosta ja luovuttaa Kellankosken Voima Oy:lle ja Siikataimen Oy:lle. Timo Rossi Sihteeri.

Pöytäkirjaotteita 1980-luvulta

Pöytäkirja Konneveden Res.aliup. ry:n vuosikokouksesta 28/10-1982. Läsnä: pj U. Honka-Hallila,Seppo Rossi, Martti Jäntti, Eino Väisänen, Simo Kangas, Pentti Korhonen, Pauli Hytönen ja Timo Rossi. Myöhemmin saapui Ari Heikkilä.
Puheenjohtajaksi valittiin U. Honka- Hallila, sihteeriksi Timo Rossi. Jäsenmaksusksi hyväksyttiin 50mk(liitto peri kuitenkinv.-83 47mk) sihteerin huomautus.Valittiin piirin ja liittokokouksiin puheenjohtaja ja sihteeri.Valittiin ja edellytettiin toimimaan lippuvartiossa v.-83 Ari Heikkilä,Pauli Hytönen ja Timo Rossi. Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirja Konneveden Res.au:n kevätkokouksesta joka pidettiin ravintola Mierontiessä 300389 alkaen kello 19.00. Läsnä kokouksessaolivat aliupseerit Pauli Hytönen, Timo Rossi, Pentti Puttonen. Ari Heikkilä, Pentti Korhonen, Tarmo Kallio. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous oli kutsuttu koolle L-K (Laukaa-Konnevesi)lehdessä 230389 olleella ilmoituksessa.
Toimintakertomuksena vuodelta 1988 todettiin seuraavaa:
Sääntömääräiset kokoukset oli pidetty, liitonarviot oli pidetty, varusmiesinfot oli pidetty, ammuntakilpailuja oli pidetty, puulaakiammunnassa joukkue saavutti voiton.
Kesäretki asiaa kehiteltiin toimintasuunnitelman mukaisesti.
Muut mahdolliset asiat/ koska mitään ei ollut puheenjohtaja päätti kokouksen noin kello 19.30.
Kokouksen puolesta Pauli Hytönen pj, Ari Heikkilä sihteeri.

Allekirjoitus
Puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitukset 30.3.1989

Pöytäkirjaotteita 1990-luvulta

Pöytäkirja Konneveden res.aliup. ry:n vuosikokouksesta, yhdessä kevätkokous joka pidettiin ravintola Mierontiessä 260991 alkaen kello 19.00.Läsnä kokouksessa olivat res.ylik. Kalle Berg, res.alik. Toivo Rytkönen, res. kers. Pauli Hytönen, res.kers. Martti Jäntti ja res.alik. Ari Heikkilä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin että vuosikokoukselle kuuluvat tilinpäätös asiat käsitellään syyskokouksessa koska tositemateriaali oli jäänyt pankkiholviin joita illalla ei yrityksestä huolimatta saatu avatuksi.
Sotainvalidien syyskeräysasia esitteli Toivo Rytkönen. Keräyspäiväksi todettiin 051091 alkaen kello 9.00. Keräykseen tarvitään 9 autokuntaa josta upss. hoitavat 4 autokuntaa. Res au:t hoitavat keräykseen 5 autokuntaa.

Pöytäkirjassa Konneveden res.au:t ry:n vuosikokouksesta joka pidettiin 230292 alkaen kello 19.00 Ravintola Mierontiessä. Itsenäisen Suomen 75-vuotisjuhla aiheuttaa lisätoimia ja toivottiin aktiivisuutta vuoteen 1992. Lippuvartio hoidetaan. Retkiä tehdään tarpeen mukaan. Kansalais suurkeräys hoidetaan. Ammunta ottelu upseereita vastaan suoritetaan Hankasalmella. Jäsen hankinnassa ja kokous osallistumista pyritään aktivoimaan. Varusmiesinfo hoidetaan. Hoidetaan puheenjohtajan toimesta. Timo Sirkka vastaa varusmiesyhteydestä. Koska muita asioita ei tullut puheenjohtaja päätti kokouksen. Pauli Hytönen pj ja Ari Heikkilä sihteeri. Pöytäkirja kokouksesta luettu ja hyväksytty.

2000-luku

1970-luvulla Konneveden reserviläisten yhdistystoiminta oli vielä voimissaan. Toiminnassa oli mukana paljon veteraaneja. Seuraavalla vuosikymmenellä yhdistystoiminta kuitenkin hiipui, mutta ampumatoiminta jatkui aktiivisena. 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa yhdistyksemme eli hiljaiseloa.

Vuonna 2004 paikalliset reserviläiset päättivät herättää yhdistyksemme Ruususen unesta. Jäsenmäärä lähti rakettimaiseen nousuun. Vuonna 2003 yhdistyksessämme oli 20 jäsentä. Kymmenessä vuodessa jäsenmäärä nousi 122:een eli peräti 510 %! Nyt jäsenmäärä on vakiintunut 125-130:een. Jäsenmäärä on varsin hyvä, kun ottaa huomioon, että kunnassamme on alle 2 800 asukasta. Erityisen ilahduttavaa on se, että olemme saaneet runsaasti naisia jäseniksemme.

Yhdistyksemme toiminta on tänä päivänä varsin monipuolista. Pidämme kiinni vanhoista, hyviksi koetuista toimintamuodoistamme, mutta samalla pyrimme löytämään myös uusia toimintamuotoja.

Veteraanitoiminta on keskeinen osa yhdistyksemme toimintaa. Tuemme sotainvalideja, sotaveteraaneja ja lottia sekä heidän leskiään mm. keräyksin ja talkooavulla. Veteraanitoimintaan liittyy olennaisena osana veteraanien henkisen perinnön säilyttäminen ja siirtäminen nuoremmille sukupolville.

Konnevesipäivät, itsenäisyyspäivän tukitoimet ja Keski-Suomen maanpuolustusjuhla ovat vakiinnuttaneet asemansa yhdistyksemme toiminnassa. Myös kuorotoiminta, varuskuntavierailut ja talkootyö ovat nykyisin olennainen osa yhdistyksemme toimintaa. Säännöllinen, johdettu ampumatoiminta alkoi vuonna 2014.

Jäsenhankinta on jatkuvaa toimintaa, johon olemme panostaneet. Jäsenmäärän ylläpitäminen tai jopa kasvattaminen on pienessä kunnassa haasteellista. Tehokkaalla jäsenhankinnalla sekä mielekkäällä ja monipuolisella toiminnalla se on kuitenkin mahdollista.

Arkisen aherruksen lomassa on välillä hyvä vaihtaa vapaalle. Leppoisa yhdessäolo hyvässä seurassa on tärkeä osa reserviläistoimintaa.

Emme toimi yksin. Yhdistyksemme tekee tiivistä yhteistyötä paikallisten yhteistyökumppaneidensa kanssa. Pienessä kunnassa yhteistyön tekeminen on mutkatonta, koska ihmiset tuntevat toisensa. Moni yhdistyksemme järjestämä tapahtuma olisi jäänyt toteutumatta ilman hyviä yhteistyökumppaneitamme. Mutta yhdistyksemme ei ole pelkästään saavana osapuolena; myös meillä on paljon annettavaa muille. Voimavarat yhdistämällä on pienessäkin kunnassa mahdollista saada paljon aikaan.

Tärkeimpiä yhteistyökumppaneitamme ovat Konneveden Osuuspankki, Konneveden seurakunta, Konneveden kunta, Konneveden Järvipelastajat ry. ja Vapaaehtoinen pelastuspalvelu.

Sieppaa alku yhdistykselle
Sieppaa teksiti yhdistykselle
Sieppaa alku sdandaar
Sieppaa teksti
IMG_9510

P1010313

4.7.2015 blaketti sotiemme veteraanien hyväksi tehdystä työstä